WINACTIE: Win een Tirse bierpakket!


Artikel 1 – ORGANISATOR

Deze wedstrijd wordt zonder aankoopverplichting georganiseerd door Brouwerij De Graal met maatschappelijke zetel gevestigd te Industrielaan 42a, 9660 Brakel.
De wedstrijd eindigt wanneer er 50 winnaars gekozen zijn. De winnaars zullen bekend gemaakt worden via mail.
Dit reglement beschrijft het verloop van deze wedstrijd en legt de deelnemingsvoorwaarden vast.

Artikel 2 - WEDSTRIJDDEELNEMING

Alle natuurlijke personen die wonen in België, mogen aan deze wedstrijd deelnemen.
Minderjarigen (-16) mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen.

ARTIKEL 3 – ACTIEMECHANISME VAN DE WEDSTRIJD

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer De Graal zoeken in de tekening in de Bonvivant en ook een schiftingsvraag beantwoorden. De deelnemer kan het antwoord sturen via mail (info@degraal.be) of door de tekening binnen te brengen in de brouwerij op Industrielaan 42a, 9660 Brakel.
Deelnemen kan tot er 50 winnaars gekozen zijn.

ARTIKEL 4 – DE WINNAAR

De winnaars zullen via mail gecontacteerd worden.

ARTIKEL 5 - PRIJS

De 50 winnaars krijgen elk 1 Tirse bierpakket waarin 4 flesjes Tirse inzitten. De lege flesjes kunnen nadien terug binnengebracht worden in de brouwerij.

ARTIKEL 6 – REGLEMENT EN AANVAARDING

Door zijn loutere deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud alle bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement.
De deelnemers die een kopie van het volledige reglement wensen, kunnen een aanvraag daartoe richten aan Brouwerij De graal, vergezeld van een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe.

ARTIKEL 7 INTERPRETATIE EN BRIEFWISSELING

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van onderhavig wedstrijdreglement evenals eender welke situatie waarin het reglement niet voorziet, zal worden beslecht door een interne jury samengesteld door de organisator.
Met uitzondering van de gevallen voorzien in artikel 4, zal de organisator noch schriftelijke, telefonische of mondelinge vragen beantwoorden betreffende de interpretatie of de toepassing van onderhavig wedstrijdreglement, het verloop van de wedstrijd of betreffende de lijst van deelnemers of de winnaars.

ARTIKEL 8 – CONTROLE VAN INACHTNEMING VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT

De winnaars en deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat de organisator het recht heeft te allen tijde hun identiteit of woonplaats zoals meegedeeld te verifiëren. De opgave van valse, onvolledige of onjuiste gegevens betreffende identiteit of adres (e-mail of postadres) leidt automatisch tot de diskwalificatie van de betrokken deelnemer.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere oorzaak buiten de wil van de organisator (zoals, zij het niet beperkt tot, technische incidenten in verband met storingen van het gebruikte computersysteem, bedrieglijke toegang tot het computersysteem, defecten, onderbrekingen of vertragingen in de netwerken voor telecommunicatie). De organisator sluit eveneens elke aansprakelijkheid uit voor problemen in verband met elektronische dataverzending waardoor deelnemers eventueel verhinderd worden deel te nemen aan de wedstrijd of zich op geldige wijze in te schrijven voor de wedstrijd.
Bovendien kan de organisator evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van toekenning van de prijzen. Zo sluit de organisator onder meer ook elke aansprakelijkheid uit voor eventuele gebreken van de prijzen.

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De organisator handelt overeenkomstig de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992). De persoonsgegevens die van de deelnemers worden verzameld in het kader van de wedstrijd worden aldus verwerkt door Brouwerij De Graal als verantwoordelijke voor de verwerking. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming om zijn persoonsgegevens te registreren in de bestanden van Brouwerij De Graal. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren.
Overeenkomstig de wet, kunnen deelnemers hun gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. Deelnemers die hun gegevens willen laten verwijderen tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaarden dat hun deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

ARTIKEL 11 - GELDIGHEID

Indien een bepaling van onderhavig reglement om welke reden dan ook onwettelijk, ongeldig of niet toepasselijk blijkt, dan wordt deze bepaling als afgescheiden beschouwd van het wedstrijdreglement en heeft dit op geen enkele wijze een invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.
De op deze wijze afgescheiden bepalingen moeten geïnterpreteerd en/of vervangen worden door geldige bepalingen met eenzelfde doel en effect, of door equivalente bepalingen of bepalingen die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht, ongeacht de reglementering met betrekking tot wetsconflicten. De deelnemer aanvaardt dat iedere rechtsvordering die resulteert uit zijn/haar deelneming aan de wedstrijd of met betrekking tot het wedstrijdreglement onder de exclusieve bevoegdheid valt van de Brusselse rechtbanken (België) en hij aanvaardt zich te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van deze rechtspraken in het kader van een dergelijke vordering.